Gym Glamour
Забравена парола?
Общи условия на онлайн магазина Gym Glamour

Regulamin sklepu internetowego Gym Glamour

§1 Дефиниции

Следните термини, използвани в настоящите общи условия, означават:

 1. Администратор – администратор на личните данни на Купувачите, какъвто се явява Продавачът.
 2. Пощенски адрес - име и фамилия или наименование на институцията, местоположение в населеното място
  (в случай на населено място, разделено на улици: улица, номер на сградата, номер на апартамента или помещението; в случай на населено място, неразделено на улици: име на населеното място и номер на имота), пощенски код и населено място.
 3. Адрес за подаване на рекламации и адрес за връщане на стоките:
  Completio Sp.zo.o. - Gym Glamour
  ul. Jędrzejowska 47
  93-636 Łódź, POLAND
 4. Ценоразпис на доставките – списък на наличните видове доставки и техните цени, намиращ се на адресgymglamour.com/strona/dostawa
 5. Доставка - видът на транспортната услуга заедно с определяне на превозвача и цена, посочени в ценоразписа на доставките, намиращ се на адрес gymglamour.com/strona/dostawa
 6. Доказателство за покупка - фактура, сметка или касова бележка, издадена в съответствие със Закона за данъка върху добавената стойност от 11 март 2004 г. с измененията и допълненията му, както и друго приложимо законодателство.
 7. Продуктова карта - отделна подстраница на магазина, съдържаща информация за отделен продукт.
 8. Граждански кодекс - Закон от 23 април 1964 г. Граждански кодекс (на Р. Полша) с измененията и допълненията му.
 9. Потребител – купувач, който е физическо лице, извършващо покупка в магазина, която не е пряко свързана с неговата икономическа или професионална дейност
 10. Кошница – списък с продукти, съставен от продуктите, предлагани в магазина, въз основа на избора на Купувача.
 11. Купувач – лице, което използва функционалността на магазина, включително извършва покупка чрез магазина.
 12. Място на доставка на продукта – пощенският адрес или мястото за получаване, посочено
  от Купувача в поръчката.
 13. Момент на предаване на продукта – моментът, в който Купувачът или трето лице, различно от превозвача, определен от Купувача получи продукта и влиза във владение на продукта.
 14. Плащане – извършване на плащане за предмета на договора и доставката.
 15. Закон за защита на потребителите – Законът за правата на потребителите от 30 май 2014 г.
 16. Продукт – стока, предлагана за продажба от Продавача чрез магазина.
 17. Общи условия – настоящите общи условия на магазина.
 18. ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Държавен вестник на Европейския съюз UEL119 от 4.05.2016 г., стр. 1).
 19. Магазин – онлайн магазинът, управляван от Продавача на уебсайта на адрес www.gymglamour.com .
 20. Продавач:
  "Gym Glamour Sp. z o. o.”, с адрес: Йерусалимски алеи" 123A, 02-017 Варшава, ЕИК: 7011158464, РЕГОН: 52599176, вписано в Националния съдебен регистър под номер 1049978, регистриран в Централния регистър и информация за икономическа дейност (CEIDG), БАНКОВА СМЕТКА: 85 11402004 0000370274722957, пощенски адрес: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa, POLAND, имейл: info@gymglamour.com
 21. Договор – договор за продажба на продукт, сключен между Продавача и Купувача чрез магазина.
 22. Поръчка – волеизявлението на Купувача, направено чрез магазина, в което се посочват недвусмислено: видът и количеството на продуктите; видът на доставката; видът на плащането; мястото на доставка на продукта, данните на Купувача и пряко насочени към сключването на договор между Купувача и Продавача.

§2 Общи условия

 1. Договорът се сключва на полски език, в съответствие с полското законодателство и настоящите Общи условия.
 2. Продавачът предлага доставка на продукти, закупени в магазина, само на територията на Република Полша.
 3. Продавачът е длъжен да предоставя артикули без дефекти.
 4. Всички цени, посочени от Продавача, са изразени в полска валута (PLN) и представляват брутни цени (с включен ДДС). Цените на продуктите не включват разходите за доставка, които са посочени в ценовата листа на доставките.
 5. Потвърждаването, достъпът, записването на всички съществени условия на договора за бъдещ достъп до тази информация се извършва под формата на:
  1. потвърждение на поръчката чрез изпращане на предоставения имейл адрес: поръчка, проформа фактура, информация за правото на отказ, настоящите Общи условия в pdf версия, Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора в pdf версия, връзки за самостоятелно изтегляне на Общите условия и образеца на формуляр за отказ;
  2. приложение към завършената поръчка, изпратена на посоченото място на доставка на продукта, разпечатани копия на: доказателството за покупка, информацията за правото на отказ, настоящите Общи условия, стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
 6. Продавачът информира за известни гаранции, дадени от трети лица за Продуктите в Магазина.
 7. Продавачът не начислява такси за комуникация с него чрез използването на средства за комуникация от разстояние и Купувачът поема разходите за това в размер, произтичащ от договор с трето лице, предлагащо му определена услуга за комуникация от разстояние.
 8. Продавачът осигурява правилното функциониране на магазина при използване на интернет в следните браузъри (технически изисквания): IE версия 7 или по-висока, FireFox версия 3 или по-висока, Opera версия 9 или по-висока, Chrome версия 10 или по-висока, Safari с най-новите версии на JAVA и FLASH, на екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px. Използване на софтуер на трети страни, който пречи на работата и функционалността на браузърите: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може да повлияе на правилното показване на магазина, затова, за да се запази пълната функционалност на магазина gymglamour.com, трябва да деактивирате всички такива програми.
 9. Купувачът може да се възползва от възможността да запази данните си в магазина, за да улесни процеса на следваща поръчка. За тази цел Купувачът трябва да предостави потребителско име и парола, които са необходими за достъп до неговия акаунт. Потребителското име и паролата представляват поредица от знаци, определени от Купувача, които той трябва да пази в тайна и да защитава от неоторизиран достъп от трети лица. Купувачът има възможността да преглежда, коригира, актуализира данните, както и да изтрие своя акаунт в магазина по всяко време. Купувачът може да изтрие акаунта си по всяко време без да посочва причини чрез панела за клиенти. В случай на изтриване на акаунта цялата информация за дейностите на Купувача, съхранена в акаунта, ще бъде изтрита.
 10. Купувачът се задължава да:
  1. не предоставя или предава съдържание, което е забранено от закона, например съдържание, което насърчава насилието, е клеветническо или нарушава личните права и други права на трети лица,
  2. използва магазина по начин, който не пречи на неговото функциониране, по-специално чрез използване на определен софтуер или оборудване,
  3. не предприема никакви действия, като например изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) в рамките на магазина,
  4. използва магазина по начин, който не представлява затруднение и неудобство за другите Купувачи и за Продавача,
  5. използва съдържанието на магазина само за своя лична употреба,
  6. използва магазина по начин, съответстващ на разпоредбите на действащото законодателство в Република Полша, на разпоредбите на настоящите Общи условия, както и на общите принципи и правила за нетикет.

§3 Сключване на договор и изпълнение

 1. Поръчките могат да бъдат подавани 24 часа в денонощието.
 2. За да направи поръчка, Купувачът трябва да извърши поне следните стъпки, някои от които могат да бъдат повторени няколко пъти:
  1. добавяне на продукт в кошницата за пазаруване;
  2. избор на начин на доставка;
  3. избор на начин на плащане;
  4. избор на място на доставка на продукта;
  5. извършване на поръчка в магазина чрез използването на бутона "Поръчай и плати".
 3. Сключването на договора с Купувача се извършва с потвърждаването на поръчката от страна на Продавача съгласно § 2, ал. 5, т. 1 на Общите условия.
 4. Изпълнението на поръчка на Потребителя, платена с наложен платеж, се извършва незабавно, а на поръчка, платена по банков път или чрез електронна система за разплащане, след като плащането на Потребителя е постъпило по сметката на Продавача, което се извършва в рамките на 30 дни от подаването на поръчката, освен ако Потребителят не е бил в невъзможност да изпълни поръчката не по своя вина и е уведомил Продавача за това.
 5. Изпълнението на поръчката на Купувача, платима с наложен платеж, започва веднага след сключването на договора, а на поръчката, платена по банков път или чрез електронна платежна система, след сключването на договора и осчетоводяването на плащането на Купувача по сметката на Продавача.
 6. Началото на обработката на поръчката на Купувача може да бъде поставено в зависимост от пълното или частично плащане на цената на поръчката или от предоставянето на лимит за търговски кредит в размер най-малко на стойността на поръчката или от съгласието на Продавача за изпращане на поръчка с наложен платеж.
 7. Изпращането на закупените стоки се извършва в срока, посочен в продуктовата карта, а при поръчки, състоящи се от няколко продукта - в най-дългия срок, посочен в продуктовите карти. Срокът започва да тече от момента на започване на обработката на поръчката.
 8. Закупеният продукт се изпраща с избран от Купувача документ за продажба до мястото на доставка, посочено от Купувача в поръчката, заедно с приложенията, посочени в § 2 ал. 5 .т. 2 от Общите условия.
 9. Продавачът може да изиска от Купувача да възстанови разходите по връщането на Продавача на пратката, съдържаща поръчания Продукт, поради причината, че Купувачът не я е взел навреме от мястото на доставка на Продукта.

§4 Право на отказ от договора

 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било разходи, с изключение на разходите, посочени в чл. 33 и чл. 34 от Закона за защита на потребителите (ал. 7-9), в съответствие с чл. 27 от Закона за защита на потребителите.
 2. Срокът за отказ от договор, сключен от разстояние, е 14 дни от доставката на продуктите, а при договори с няколко продукти, доставени отделно - от доставката на последния продукт. Достатъчно е изявлението да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от договора.
 3. Уведомлението за отказ от договора може да бъде подадено от Потребителя по формуляр, чийто образец е приложен като Приложение № 2 към Закона за защита на потребителите (достъпен на адрес: /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-towaru-1.pdf) или в друга форма съгласно Закона за потребителите.
 4. Продавачът незабавно потвърждава на Потребителя по електронна поща (предоставяна при сключването на договора и друга, ако това е предвидено в даденото уведомление) получаването на уведомлението
  за отказ от договора.
 5. В случай на отказ от договора, договорът се счита за невалиден.
 6. Потребителят е длъжен да върне стоката на Продавача незабавно, но не по-късно от 14 дни след деня на отказ от договора. Своевременното изпращане на стоката е достатъчно за спазването на срока.
 7. Потребителят поема преките разходи по връщането на стоката, за която се отнася отказът, включително разходите по връщането на продукта, ако тя не може да бъде изпратена обратно с обикновена поща.
 8. Потребителят носи отговорност за всяка загуба на стойност на стоката, която трябва да бъде върната, ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоката, което не е необходимо за проверка на естеството, характеристиките и функционирането на стоката.
 9. Продавачът е длъжен без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни след получаване на уведомлението на Потребителя за отказ от договора да възстанови на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на продукта, а ако Потребителят е избрал начин на доставка, различен от най-евтината обикновена доставка, предлагана от Продавача, Продавачът не възстановява на Потребителя допълнителните разходи съгласно чл. 33 от Закона за защита на потребителите.
 10. Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, който Потребителят е използвал, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на плащане, който не е свързан с разходи за Потребителя.
 11. Продавачът може да задържи връщането на полученото от Потребителя възнаграждение, докато не получи обратно стоките или докато Потребителят не представи доказателство за връщането им, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.
 12. Потребителят няма право да се откаже от договора съгласно член 38 от Закона за защита на потребителите:
  1. в случай на предоставяне на услуги, ако продавачът е предоставил услугата изцяло с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че ще загуби правото си на отказ от договора, след като продавачът е предоставил услугата;
  2. когато цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които продавачът няма контрол и които могат да настъпят преди края на срока за отказ;
  3. когато предметът на изпълнението е вещ, която не е сглобяема, която е изработена по спецификация на потребителя или която е предназначена да задоволи индивидуалните нужди на потребителя;
  4. когато предметът на изпълнението е бързо разваляща се стока или стока с кратък срок на годност;
  5. когато предметът на доставката е изделие, доставено в запечатана опаковка, която, след като бъде отворена, не може да бъде върната по здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката;
  6. ако предметът на изпълнението е стока, която поради своето естество става неразделно свързана с други стоки след доставката.
 13. Разпоредбите относно потребителя в настоящия § 4 от Правилата се прилагат за физическо лице, което сключва договор, пряко свързан с търговската му дейност, ако
  от съдържанието на този договор става ясно, че той няма професионален характер за това лице, произтичащ по-специално от предмета на неговата икономическа дейност, която въз основа на разпоредбите на Централния регистър и информация
  за икономическата дейност (CEIDG).

§5 Гаранция и процедура за подаване на рекламации

 1. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс Продавачът напълно изключва всякаква отговорност спрямо Купувачи, които не са Потребители, за физически
  и правни дефекти (гаранция). За избягване на съмнения, пълното изключване на отговорността за физически и правни дефекти (гаранция) се прилага и за Купувач, който е физическо лице и сключва договор, пряко свързан със стопанска му дейност, ако от съдържанието на този договор е ясно, че той няма професионален характер за него, произтичащ по-специално от предмета на неговата стопанска дейност, предоставен въз основа на разпоредбите на Централния регистър и информация
  за икономическата дейност (CEIDG).
 2. Рекламации, относно поръчка, направена в магазина, трябва да бъдат адресирани на адреса за рекламации, посочен в § 1, точка 3 от правилника, или на адреса на електронната поща: info@gymglamour.com.
 3. Рекламациите следва да съдържат по-специално следните данни: име и фамилия на Купувача, електронен адрес, пощенски адрес, дата и номер на поръчката, доказателство за закупуване на рекламирания продукт и причина за рекламацията.
 4. Рекламациите ще бъдат разгледани от Продавача в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за рекламация по начина, посочен в § 5.2 от Общите условия. Продавачът ще уведоми лицето, подало рекламацията, за решението си след разглеждането на рекламацията във формата, в която тя е била направена, на посочения в нея адрес, в срок от 7 дни от датата на разглеждане на рекламацията.
 5. Правилата за съобщаване и разглеждане на рекламации, посочени в Общите условия, не ограничават по никакъв начин правото на лицето, подало рекламацията, да предяви иск пред компетентния общ съд.

§6 Лични данни

 1. Администраторът обработва личните данни, предоставени от Купувачите в магазина, включително в процеса на регистрация и поддържане на акаунта, в процеса на подаване на поръчка без регистрация в магазина, в процеса на използване на магазина, включително извършване на покупки в магазина.
 2. Предоставянето на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но е необходимо за извършване на покупки и използване на онези услуги, предоставяни по електронен път от Администратора, които изискват предоставянето на лични данни.
 3. Администраторът обработва лични данни, за да даде възможност на Купувача да използва магазина, да предоставя услуги по електронен път, да сключва договори с Купувача за продажбата на продукти, поръчани от Купувача в магазина, и за надлежното изпълнение на тези договори, както и за тяхното уреждане, да спазва законовите задължения, наложени на Администратора, и да идентифицира подателя и да обработи неговото запитване, изпратено чрез предоставения чат-комуникатор Zendesk Chat.
 4. Данните на Купувачите могат да бъдат обработвани и за аналитични и статистически цели, както и за целите на директния маркетинг, по-специално свързани с предоставянето на Купувачите на търговска или маркетингова информация за наличните в магазина продукти и услуги или свързани с изпълнението на поръчаната услуга за редовно получаване на бюлетина Gym Glamour, както и за целите на евентуално установяване и предявяване на претенции или тяхната защита, както и за целите, свързани с проучвания на удовлетвореността - в рамките на законово допустимия и легитимен интерес на Администратора.
 5. Правното основание за обработването на личните данни на Купувача може да бъде член 6, параграф 1, букви а), б), в) или е) от ОРЗД, в зависимост от ситуацията и целта на обработката.
 6. Купувачът може по всяко време да упражни правото си на достъп до своите данни и възможността за коригиране, издаване на копие, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост на данните, възражение срещу обработването на данните на основание конкретната ситуация на Купувача или когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, както и правото да оттегли съгласието си за обработване на данните, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето на съгласието. Купувачът има също така правото да подаде жалба до надзорен орган.
 7. Купувачът е информиран и приема, че имейл адресите ще бъдат предоставени на Администратора, когато Купувачът регистрира акаунт или прави поръчка, за да се осигури възможност за комуникация чрез Магазина, по-специално във връзка с въпроси, свързани с функционирането и управлението на акаунта или с подаването и обработката на поръчката, и, когато Купувачът е дал съответното съгласие, Администраторът да изпраща на Купувача по електронен път на предоставения имейл адрес всяка поръчана търговска или маркетингова информация, включително оферти и други подобни съобщения, свързани с продуктите и услугите, предлагани от Администратора, и бюлетина Gym Glamour, за който Купувачът редовно се абонира.
 8. Независимо от горното, Купувачът дава съгласието си за обработка и анализ на данни, различни от личните данни, събрани от Администратора чрез Магазина за статистически и аналитични цели.
 9. Ако Купувачът даде съгласието си, неговите данни могат да бъдат предоставени на други субекти за техни собствени цели, включително за маркетингови цели.
 10. Администраторът гарантира, че спазва всички задължения, посочени в ОРЗД, по-специално, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на сигурност, съответстващо на риска, като взема предвид състоянието на техниката, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на лични данни, както и риска от нарушаване на правата или свободите на физическите лица с различна вероятност и сериозност на заплахата.
 11. Връзката с администратора по въпроси, свързани с обработването на лични данни, е възможна посредством имейл: info@gymglamour.com или пощенския адрес: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa, Poland. (за предпочитане със забележка "Лични данни").
 12. Подробна информация относно обработването на лични данни в магазина, включително правата на Купувача съгласно ОРЗД, може да бъде намерена в Политиката за Поверителност, достъпна на следния адрес: http://gymglamour.com/strona/polityka_prywatnosci

§7 Заключителни разпоредби

 1. Нито една от разпоредбите на Правилника няма за цел да наруши правата на Купувача, произтичащи от императивни законови разпоредби, нито може да се тълкува в този смисъл.
 2. Регистрираните Купувачи ще бъдат уведомявани по електронна поща (на имейл, предоставен при регистрацията или поръчката) за всички промени в Правилника и неговия обхват. Уведомяването се извършва най-малко 30 дни преди влизането в сила на новия Правилник. Промените се правят по-специално с цел адаптиране на Общите условия към актуалната правна ситуация.
 3. Актуалната версия на Общите условия е на разположение на Купувача по всяко време в раздел Общи условия (http://gymglamour.com/strona/regulamin). По време на изпълнението на поръчката и през целия период на проследяване Купувачът е обвързан от разпоредбите, приети от него в момента на поръчката - освен ако Потребителят не ги счита за по-малко изгодни от настоящите и не информира Продавача за избора на настоящите като задължителни.
 4. въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат приложимите законови разпоредби. Потребителят има възможност за извънсъдебно уреждане на рекламации и претенции. Има право да се обърне към Инспектора на Търговската инспекция на Мазовиецка област във Варшава
  със седалище във Варшава (00-015), ул. Шиенкиевича 3 (интернет адрес: www.wiih.org.pl), с искане за започване на процедура по медиация или има право да се обърне към Постоянния арбитражен съд за защита на потребителите към Инспектората на Търговската инспекция на Мазовиецка област във Варшава с искане за уреждане на спор, произтичащ от договора. Потребителят има възможност да използва и онлайн платформата на ЕС за извънсъдебно решаване на спорове, която може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Използването на възможностите за извънсъдебно разглеждане на рекламации и искове е доброволно.
 5. С Продавача може да се свържете по електронна поща на следния адрес: info@gymglamour.com или по пощата на следния адрес: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa, Poland.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Покажи пълната версия на сайта
Sklep internetowy Shoper Premium