Gym Glamour
Забравена парола?
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уверяваме Ви, че защитата на Вашата поверителност при използването на уебсайта gymglamour.com, включително защитата на личните Ви данни, е от изключителна важност за нас. Ето защо, ние обработваме поверените ни лични данни в съответствие с приложимите правни разпоредби за защита и сигурност на данните, по-специално, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), като спазваме:

Вашето право на неприкосновеност на личния живот и полагаме необходимите усилия, за да Ви осигурим изискваната от закона защита. Моля, запознайте се с поместената по-долу Политика за поверителност, в която ще намерите подробна информация за обработването на Вашите лични данни и за Вашите права. Използването на уебсайта gymglamour.com означава, че приемате правилата за неговото функциониране.

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1 Администратор - администраторът на Вашите лични данни, т.е. Даниел Валенджяк (Daniel Walendziak), който извършва стопанска дейност под името DANIEL WALENDZIAK DIDABLJU, ul. Powstańców Śląskich 45/24, 01-355 Warszawa, Република Полша, данъчен идентификационен номер NIP: 5222816779, REGON номер (номер в централния списък на стопанските дейности в Р. Полша): 140988201 и управлява Уебсайта, е собственик на онлайн магазина gymglamour.com .

1.2 Лични данни - всяка информация за физическо лице, идентифицирано или разпознаваемо по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност, включително IP на устройството, данни за местоположението, интернет идентификатор и информация, събрана чрез бисквитки и друга подобна технология.

1.3 Политика - настоящата Политика за Поверителност.

1.4 ОРЗД - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО.

1.5 Уебсайт - уебсайтът, управляван от Администратора на следния адрес:

https://gymglamour.com/

1.6 Потребител - всяко физическо лице, което посещава Уебсайта или използва една или повече от услугите или функционалностите, описани в Политиката, включително използването на онлайн магазина gymglamour.com.

2. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

2.1 Във връзка с използването на Уебсайта от Потребителя, Администраторът събира данни в степента, необходима за предоставянето на всяка от предлаганите услуги, както и информация за действията на Потребителя на Уебсайта.

2.2 Настоящата Политика определя подробните принципи за работа с личните данни, събирани при използването на Уебсайта от Потребителя, и целите, за които се обработват тези данни, по-специално как се обработват личните данни, необходими за предоставянето на услугите, предлагани чрез Уебсайта.

3. ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ОТ УЕБСАЙТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

3.1 Личните данни на Потребителите на Услугата (включително IP адрес или други идентификатори и информация, събрана чрез бисквитки или други подобни технологии), които не са регистрирани Потребители (т.е. лица без акаунт в Уебсайта), се обработват от Администратора:

3.1.1 за целите на предоставянето на услуги по електронен път по отношение на предоставянето на съдържанието, събрано на Уебсайта, на разположение на Потребителите - в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработването за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

3.1.2 за целите на обработването на поръчки за продукти или услуги (правилното им изпълнение и фактуриране), направени без регистрация на Уебсайта - в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработване за изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

3.1.3 за целите на разглеждането на рекламации - в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработката за изпълнението на договора (член 6 параграф 1 буква б) ОРЗД):

3.1.4 за маркетингови цели на Администратора, по-специално във връзка с предаването на търговска или маркетингова информация за продуктите и услугите, предлагани на Уебсайта, включително новини, новости и отстъпки, предлагани от онлайн магазина Gym Glamour - в този случай правното основание за обработването е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД), който се състои в популяризиране на предлаганите продукти и услуги;

3.1.5 за целите на изпълнението на поръчаната услуга за получаване на периодичния бюлетин на Gym Glamour - в този случай правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в популяризирането на предлаганите продукти и услуги.

3.1.6 за аналитични и статистически цели - в този случай правното основание за обработване е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който е да се анализират дейностите на Потребителите на Уебсайта и начинът, по който те използват своя акаунт, както и техните предпочитания, с цел подобряване на прилаганите функционалности;

3.1.7 за целите на евентуално предявяване и разследване на искове или защита срещу тях, като правното основание за обработване е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в защита на неговите права;

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЕБСАЙТА

3.2 От лицата, които се регистрират на Уебсайта, се изисква да предоставят данните, необходими за създаването и функционирането на акаунт. За да се улесни обработката, Потребителят може да предостави допълнителни данни, като по този начин дава съгласието си за тяхната обработване.. Тези данни могат да бъдат изтрити по всяко време. Предоставянето на данните, отбелязани като задължителни, е необходимо за създаването и функционирането на акаунт, а непредоставянето на такива данни води до невъзможност за създаване на акаунт. Предоставянето на останалите данни е доброволно.

3.3 Личните данни се обработват:

3.3.1 за предоставяне на услуги, свързани с регистрацията и функционирането на акаунт на Угебсайта - в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработването за изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)), а по отношение на данните, предоставени по избор - правното основание за обработването е съгласието (член 6, параграф 1, буква а) от (ОРЗД));

3.3.2 за аналитични и статистически цели - в този случай правното основание за обработване е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който е да се анализират дейностите на Потребителите на Уебсайта и начинът, по който те използват своя акаунт, както и техните предпочитания, с цел подобряване на прилаганите функционалности;

3.3.3 за целите на евентуално предявяване и разследване на искове или защита срещу тях, като правното основание за обработване е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в защита на неговите права;

3.3.4 за маркетингови цели на Администратора, по-специално във връзка с предаването на търговска или маркетингова информация за продуктите и услугите, предлагани на Уебсайта, включително новини, новости и отстъпки, предлагани от онлайн магазина Gym Glamour - в този случай правното основание за обработването е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД), който се състои в популяризиране на предлаганите продукти и услуги;

3.3.5 за целите на изпълнение на поръчаната услуга за получаване на периодичния бюлетин на Gym Glamour - в този случай правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в популяризиране на предлаганите продукти и услуги.

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

3.4 Поставянето на поръчка (закупуване на продукт или услуга) от Потребител на Услугата включва обработване на неговите/нейните лични данни. Предоставянето на данните, отбелязани като задължителни, е необходимо за приемането и обработката на поръчката; ако те не бъдат предоставени, поръчката не може да бъде обработена. Потребителят може да предостави допълнителни данни, като по този начин дава съгласието си за обработката. Предоставянето на тези данни не е задължително.

3.5 Личните данни се обработват:

3.5.1 за правилното изпълнение на направена поръчка и изпълнението на договора за поръчаните продукти или услуги; в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработването за изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД); по отношение на данните, предоставени по избор, правното основание за обработването е съгласието (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

3.5.2 за спазване на законовите задължения, наложени на Администратора, по-специално тези, произтичащи от данъчни и счетоводни разпоредби, включително с цел потвърждаване на спазването на тези задължения - в този случай правното основание за обработването е законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) ОРЗД);

3.5.3 за аналитични и статистически цели - в този случай правното основание за обработването е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който е да се анализират дейностите на Потребителите на Уебсайта и техните предпочитания за пазаруване с цел подобряване на прилаганите функционалности;

3.5.4 за целите на евентуално предявяване и разследване на искове или защита срещу тях, като правното основание за обработване е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в защита на неговите права;

3.5.5 за маркетингови цели на Администратора, по-специално във връзка с предаването на търговска или маркетингова информация за продуктите и услугите, предлагани на Уебсайта, включително новини, новости и отстъпки, предлагани от онлайн магазина Gym Glamour - в този случай правното основание за обработването е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД), който се състои в популяризирането на предлаганите продукти и услуги;

3.5.6 за целите на изпълнение на поръчаната услуга за получаване на периодичния бюлетин на Gym Glamour - в този случай правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в популяризиране на предлаганите продукти и услуги.

3.5.7 за целите на провеждането на проучвания за удовлетвореност, по-специално, чрез изпращането на съобщения на имейл адрес с искане за мнение (оценка) или попълване на проучване за удовлетвореност - тогава правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в поддържане на високо качество на услугите и нивото на удовлетвореност на Потребителите от предлаганите продукти и услуги.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ИЛИ МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ GYM GLAMOUR

3.6 Ако Потребителят се е съгласил да получава търговска или маркетингова информация за продуктите и услугите, предлагани на Уебсайта, включително новини, новости и отстъпки, предлагани от онлайн магазина на Gym Glamour, чрез електронни средства за комуникация на предоставения от Потребителя адрес на електронна поща, личните данни на Потребителя ще бъдат обработени с цел изпращане на такава информация. Основанието за обработката на данните е легитимният интерес на Администратора, т.е. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който е да се изпраща търговска или маркетингова информация (директен маркетинг) в рамките на даденото от Потребителя съгласие. Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време, при условие че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на действията, извършени въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Потребителят също така има право да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Данните се съхраняват за такива цели за срока на легитимния интерес на Администратора, но не по-дълго от момента, в който Потребителят оттегли съгласието си за електронно изпращане на рекламна или маркетингова информация на предоставения имейл адрес или докато Потребителят не възрази срещу обработката на данните.

РЕДОВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНА

3.7 Aко Потребителят е дал съгласието си да получава информация за предложенията на Администратора (редовен бюлетин) по електронен път на предоставения от потребителя адрес на електронна поща, личните данни на потребителя ще бъдат обработвани за целите на изпращането на тази информация. Основанието за обработката на данните е легитимният интерес на Администратора, т.е. член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който е да се изпраща информация свързана с офертата на Администратора (директен маркетинг) в рамките на даденото от Потребителя съгласие. Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време, при условие че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на действията, извършени въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Потребителят също така има право да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Данните се съхраняват за тази цел за срока на съществуване на правно обоснования интерес на Администратора, но не по-дълго от момента, в който Потребителят оттегли съгласието си за електронно изпращане на информация за офертата на Администратора на предоставения електронен адрес или докато Потребителят не възрази срещу обработката на данните.

КОМУНИКАТОР "ZENDESK CHAT“

3.8 Администраторът предлага на Уебсайта възможност за директна онлайн връзка с Потребителя (в реално време) чрез инструмента за чат на живо "Zendesk Chat", вграден в Уебсайта. За да може Потребителят да използва "Zendesk Chat", не е необходимо той да предоставя личните си данни. Когато се свързва с Администратора, Потребителят може да предостави своите данни (име и фамилия или имейл адрес), като по този начин дава съгласието си за обработката на тези данни. Предоставянето на тези данни е доброволно. Администраторът също ще започне да обработва личните данни на Потребителя и когато Потребителят предостави данните си доброволно по време на комуникацията.

3.9 Когато чат-комуникаторът на „Zendesk Chat“ не е активен (офлайн режим), Потребителят има възможност да остави съобщение, на което Администраторът ще отговори веднага щом е на разположение. Използването на тази форма за контакт изисква от Потребителя да предостави лични данни, необходими за осъществяването на контакт с Потребителя и за отговор на зададени от него въпроси или поискана информация. За тази цел, освен съобщението, Потребителят трябва да предостави и своя електронен адрес, на който да бъде изпратен отговор на подаденото запитване. Непредоставянето на тези данни ще доведе до невъзможност Администраторът да обработи запитването. Потребителят може да предостави и допълнителни данни, за да улесни контакта или обработката на заявката (име и фамилия). Предоставянето на тези допълнителни данни е доброволно.

3.10 Личните данни се обработват:

3.10.1 за идентифициране на подателя и обработване на неговото/нейното запитване, изпратено чрез чат-комуникатора Zendesk Chat - доколкото данните са необходими за осъществяване на контакт или обработване на запитването, като в този случай правното основание за обработването е необходимостта от обработване за изпълнение на договора за услуги (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

3.10.2 за целите на идентифицирането на подателя и обработване на неговото/нейното запитване, изпратено чрез чат-комуникатора Zendesk Chat - освен ако данните са необходими за свързване или обработване на запитването, като в този случай правното основание за обработването е съгласието на Потребителя (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

3.10.3 за аналитични и статистически цели - в този случай правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който се състои в извършването на анализи на дейностите и предпочитанията на Потребителите при използването на Уебсайта и начина, по който се използва акаунтът, с цел подобряване на използваните функционалности.

4. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

4.1 Уебсайтът използва така наречените "бисквитки". Бисквитките са ИТ данни, по-специално, малки текстови файлове, които се съхраняват в крайното оборудване на потребителя, посещаващ Уебсайта. Бисквитките събират информация, която улеснява използването на Уебсайта, например, като запомнят посещенията на Потребителя на Уебсайта и извършваните от неговите действия там. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето на съхраняването им в крайното оборудване и уникален номер.

4.2 Механизмът на действие на бисквитките е безопасен за устройствата на Потребителите.

4.3 Бисквитките се използват с цел:

a) адаптиране на съдържанието на Уебсайта към предпочитанията на Потребителя и оптимизиране на използването на Уебсайта; в частност тези файлове позволяват на Уебсайта да разпознае устройството на Потребителя и да покаже по подходящ начин Уебсайта, адаптиран към индивидуалните нужди на Потребителя;

b)  създаване на общи статистически данни, които помагат да се разбере как Потребителите използват Уебсайта, което позволява да се подобри структурата и съдържанието на Уебсайта.

4.4 На уебсайта се използват два основни вида "бисквитки", които могат да бъдат разграничени според периода на съхранение: "сесийни бисквитки" (session cookies) и "постоянни бисквитки" (persistent cookies). "Сесийните бисквитки" са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя, докато той се отпише, напусне Уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра), т.е. за времето на сесията. "Постоянните бисквитки" се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за срока, посочен в параметрите на "бисквитките", или докато бъдат изтрити от Потребителя.

4.5 В рамките на Уебсайта се използват следните видове "бисквитки":

4.5.1 "Необходими" бисквитки, които позволяват на Потребителя да навигира в Уебсайта и да използва основните му функции, включително услугите, налични в Уебсайта, например, бисквитки за удостоверяване, които се използват за услуги, изискващи удостоверяване на Уебсайта;

4.5.2 "бисквитки за сигурност", напр. бисквитки, които се използват за откриване на злоупотреба с удостоверяването на автентичността на Уебсайта;

4.5.3 „бисквитки за ефективност", които позволяват събирането на информация за използването на Уебсайта;

4.5.4 „функционални" бисквитки, които позволяват "запомняне" на избраните от Потребителя настройки и персонализиране на Потребителския интерфейс, напр. по отношение на избрания от Потребителя език или регион на произход, размера на шрифта, външния вид на Уебсайта и т.н.;

4.5.5 „рекламни" бисквитки които дават възможност за предоставяне на Потребителите на рекламно съдържание, което е по-добре съобразено с техните интереси;

4.5.6 „социални" бисквитки, които се съхраняват и използват във връзка с функционалността на социалните мрежи, интегрирани в Услугата; те могат да се използват за записване на предпочитания и поведение, свързани със социалните мрежи.

4.6 В много случаи софтуерът за сърфиране в интернет (уеб браузър) позволява по подразбиране съхраняването на "бисквитки" на крайното устройство на Потребителя. Потребителите могат да променят настройките си за бисквитките по всяко време. По-специално, тези настройки могат да бъдат променени, за да се блокира автоматичната обработка на бисквитките в настройките на уеб браузъра или да се информира всеки път, когато те се поставят на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и начини за работа с бисквитки с "бисквитките" можете да намерите в настройките на вашия софтуер (уеб браузър). Ако желаете да изтриете бисквитките, които са били съхранени на компютъра Ви (до промяна на настройките или при предишни посещения на уебсайта), трябва да направите това ръчно в браузъра си.

4.7 Aдминистраторът обръща внимание, че ограниченията върху използването на "бисквитки" могат да засегнат някои от функциите, достъпни на Уебсайта.

4.8 Бисквитките, поставени на крайното устройство на Потребителя, могат да бъдат използвани и от рекламодатели и партньори, работещи с Администратора.

4.9 За повече информация относно "бисквитките", моля, посетете www.wszystkoociasteczkach.pl или отидете в раздел "Помощ" в менюто на Вашия уеб браузър.

5. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

5.1 Уебсайтът съдържа връзки и препратки, водещи към външни уебсайтове, на които Администраторът не е собственик. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове, нито за правилата за защита на личните данни, прилагани от Администраторите на тези уебсайтове. Решението да посети такива уебсайтове Потребител взема на свой собствен риск и отговорност. Между другото, препоръчваме Ви да се запознаете с правилата за защита на данните, прилагани от тези уебсайтове, преди да им предоставите личните си данни.

5.2 Aдминистраторът обработва личните данни на Потребителите, които посещават профилите на Администратора в социалните мрежи (Instagram, Facebook), които Потребителят предоставя във връзка с осъществяване на контакт или друго взаимодействие в профила на Администратора (коментари, харесвания, публикации, снимки). Тези данни се обработват само във връзка с функционирането на профила, включително с цел информиране на Потребителите за дейността на Администратора и популяризиране на продуктите на Администратора. Правното основание за обработването на лични данни от Администратора за тази цел е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) за популяризиране на предлаганите продукти. Администраторите на тези данни са и собствениците на тези уебсайтове, които независимо определят правилата за обработване на Вашите данни. Моля, запознайте се с правилата за обработването на личните данни, предоставени от тези субекти, в регистрите за поверителност на горепосочените услуги.

6. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 Периодът на обработване на данните от Администратора зависи от вида на предоставяната услуга и от целта на обработването. По правило, личните данни се обработват за не по-дълго от срока на изпълнение на целите, посочени в Политиката, и за срока на предоставяне на услугата или обработване на поръчката, до оттегляне на даденото съгласие или до повдигане на ефективно възражение срещу обработването на данните в случаите, когато правното основание за обработване на данните е законният интерес на Администратора.

6.2 Срокът за обработване на данните може да бъде удължен в случаите, когато обработването е необходимо за установяването, предявяването или защитата срещу евентуални искове, като в този случай данните се обработват до изтичане на давностния срок за евентуални искове, а след това само в случай и до степен, изисквани от приложимото законодателство. След изтичането на срока за обработването, данните се изтриват необратимо или се анонимизират.

6.3 По-специално, в случай на обработване на данни за целите на:

6.3.1 правилното изпълнение и уреждане/фактуриране на договора за поръчаните от Вас услуги или продукти - данните ще се обработват не по-дълго от изтичане на срока на претенциите по договора;

6.3.2 изпълнението на законовите задължения, наложени на Администратора, произтичащи, по-специално, от данъчните и счетоводните разпоредби, включително и за целите на потвърждаване на изпълнението на тези задължения - данните ще бъдат обработвани не по-дълго от изискваното от съответните разпоредби относно давността на публично-правните задължения;

6.3.3 маркетинга на Администратора, по-специално, свързан с предоставянето на търговска или маркетингова информация за продуктите и услугите, налични на Уебсайта, включително новини, новости и отстъпки, предлагани от онлайн магазина на Gym Glamour - данните Ви ще бъдат обработвани не по-дълго от времето, когато оттеглите съгласието си за изпращане на търговска или маркетингова информация по електронен път (електронна поща) или докато не подадете възражение срещу обработката;

6.3.4 изпълнението на поръчаната услуга за периодично получаване на бюлетина на Gym Glamour (редовен бюлетин) - данните ще бъдат обработвани не по-дълго от момента, в който оттеглите съгласието си за редовно получаване на бюлетина по електронен път (електронна поща) или докато не подадете възражение срещу обработването;

6.3.5 аналитични и статистически цели - данните ще бъдат обработвани само докато не възразите срещу обработката.

7. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

7.1 Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни, които си сътрудничат с Администратора във връзка с предоставянето на услуги и които подпомагат дейността на Администратора във връзка с предлаганите Ви услуги и продукти, в това число и по-специално:

7.1.1 доставчици на ИТ услуги, субекти, ангажирани с техническата поддръжка на Уебсайта, предоставянето на хостинг услуги или услуги, свързани с ИТ системи и софтуер, доколкото те участват в процеса на подготовка, актуализиране и управление на Уебсайта и ИТ поддръжка на процесите на предаване и съхранение на данни, т.е., вкл. фирма „Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ със седалище във Варшава (ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa, Полша, KRS номер (номер от националния съдебен регистър): 417586, NIP номер (данъчен идентификационен номер): 5213630420, която е доставчик на инструмента за създаване на електронни магазини;

7.1.2 субекти, които управляват Центъра за обслужване на клиента;

7.1.3 субекти, като например, банки, участващи в обработката на директни дебити, посредници в областта на приемането и изпълнението на плащания, т.е. наред с други „PayPro Spółka Akcyjna“ със седалище в Poznań (Познан) (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Полша), KRS номер (номер от националния съдебен регистър): 347935, NIP номер (данъчен идентификационен номер): 7792369887) ("PayPro") за целите, свързани с обработката на платежни нареждания, подадени от Вас и съдържащи нареждане за изпълнение на платежна операция (плащане) към Администратора;

7.1.4 субекти, предоставящи съветнически, финансови, счетоводни, данъчни, одиторски, правни, консултантски услуги и услуги за събиране на вземания;

7.1.5 пощенски оператори и доставчици на куриерски услуги (във връзка с изпълнението на поръчката), включващо „InPost sp. z o.o.“ със седалище в гр. Краков (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, Полша) с цел доставка на пакета в пощенски автомат за получаване и изпращане на пратки (т.нар. „Paczkomat“) или директно по куриер;

7.1.6 в случай на маркетингови дейности, получатели на данните могат да бъдат и медийни агенции, рекламни агенции, субекти, предоставящи маркетингови услуги (включително избрани от тях служители и сътрудници), доколкото те участват в маркетингови дейности на продуктите и услугите на Администратора.

7.2 ко е получено съгласието на Потребителя, неговите данни могат да бъдат предоставени и на други субекти за техни собствени цели, включително за маркетингови цели.

7.3 Когато това е допустимо от закона и е необходимо за спазването на закона или за установяване, упражняване или защита от правни претенции, Администраторът си запазва правото да разкрива избрана информация за Потребителя на съдилища, компетентни органи, включително правоприлагащи органи, регулаторни органи или адвокатски кантори или други трети страни, които отправят искане за такава информация, въз основа на подходящо правно основание и в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

8.1 Степента на защита на личните данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) се различава от тази по европейското законодателство. Поради тази причина, Администраторът предава лични данни извън ЕИП само ако това е необходимо и ако е осигурено адекватно ниво на защита, т.е. въз основа на правните основания, посочени в чл. 44-49 от ОРЗД, най-вече чрез:

8.1.1 сътрудничеството си със субекти, обработващи лични данни в държави, за които има издадено съответното решение на Европейската комисия;

8.1.2 използването на стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия;

8.1.3 използването на задължителни корпоративни правила, одобрени от съответния надзорен орган.

8.2 Администраторът винаги информира за намерението си да предаде Вашите лични данни извън ЕИП в момента на събирането им.

8.3 Обработката на Вашите лични данни може да се извършва извън ЕИП, тъй като Администраторът предоставя на разположение на Уебсайта чат-комуникатора "ZENDESK CHAT" - инструмент за обслужване на клиенти, за целите на приемането и обработката на запитвания на Потребители и чийто администратор е „Zendesk, Inc.“ със седалище в САЩ (989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States) ("Zendesk").

8.4 Данните, които могат да бъдат прехвърлени извън ЕИП, са:

а) имейл адрес - ако Потребителят използва Zendesk чат-комуникатора в режим офлайн;

б) имейл адрес или име и фамилия, ако тези данни са предоставени от Потребителя при използването на Zendesk чат-комуникатора в онлайн режим (незадължителни данни).

в) име и фамилия - ако тези данни са предоставени от Потребителя, когато използва Zendesk чат-комуникатора в режим офлайн (незадължителни данни);

г) други лични данни, доброволно предоставени от Потребителя при комуникация чрез Zendesk Chat.

8.5 Информация за договора, по силата на който на Zendesk е възложено обработването на лични данни, можете да намерите на следния линк: https://www.zendesk.com/company/data-processing-form/

8.6 Информация относно мерките за сигурност на данните, прилагани от Zendesk, може да бъде намерена на следните връзки: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ и https://www.zendesk.com/company/customers-partners/protect-service-data-enterprise-services/

8.7 Политиката за поверителност на Zendesk е достъпна на следния линк:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

9. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1 Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права:

а) правото на достъп до Вашите лични данни, включително правото да получите копие от тези данни;

б) правото да поискате коригиране (изменение) на Вашите лични данни, ако данните са неточни, или да ги попълните, ако данните са непълни или неточни, или са се променили;

в) правото да поискате изтриване на лични данни ("правото да бъдеш забравен") - ако вече няма причина за обработването, данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани, ако оттеглите съгласието си за обработване на данните, ако възразите въз основа на конкретна ситуация, в която се намирате, или ако изтриването е необходимо за спазване на правно задължение;

г) правото да поискате ограничаване на обработването на лични данни - ако Администраторът коригира данните, ако Администраторът обработва данните без правно основание, но Вие не желаете те да бъдат изтрити, ако Администраторът вече не се нуждае от Вашите данни, но Вие информирате Администратора, че данните са необходими за защита на Вашите права или за предявяване на искове;

д) правото на преносимост на данните - лични данни, събрани във връзка със сключен договор, за който сте дали съгласието си и които можете да получите в структуриран, универсален формат, подходящ за четене на широко използвани мобилни устройства или компютри;

е) правото на оттегляне на съгласието - доколкото данните Ви се обработват въз основа на съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, като се свържете с Администратора, което не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на това съгласие преди оттеглянето му;

ж) правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни - на основание на Вашата конкретна ситуация, освен ако Администраторът има преимуществено легитимно основание за обработването или когато обработването е необходимо за установяването, разследването или защитата на претенции;

з) правото да възразите срещу обработването на лични данни за целите на маркетинга на продукти и услуги;

и) правото да подадете жалба до Председателя на Органа за защита на данните; за повече информация по темата и как можете да подадете жалба, посетете https://uodo.gov.pl/

9.2 Искане, касаещо упражняването на Вашите права, може да бъде подадено:

а) в писмен вид на пощенския адрес: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Полша (за предпочитане със забележка "Лични данни");

б) по електронна поща на имейл адрес: info@gymglamour.com

10. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

Влизането в контакт с Администратора по въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, е възможно посредством имейл адрес: info@gymglamour.com или адреса за кореспонденция: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Полша (за предпочитане със забележка "Лични данни").

11. ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1 Политиката ще бъде преразглеждана и актуализирана при необходимост. По време на промените, посочени в предходното изречение, ще бъде актуализирана датата на последното изменение, посочена в раздел 11.3.

11.2 Допълнителни въпроси, свързани с Политиката за поверителност могат да бъдат отправяни на следния имейл адрес: info@gymglamour.com .

11.3 Дата на последното изменение на Политиката за поверителност: 10.02.2021 г.

Sklep jest w trybie podglądu
Покажи пълната версия на сайта
Sklep internetowy Shoper Premium